תיקון עוון זרע לבטלה

עוון זרע לבטלה הוא אחד העוונות החמורים ביותר המוזכרים בתורה הקדושה. חז"ל הפליגו בחומרת העוון, כשאמרו בנידה י"ג, א': "כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה". ועוד אמרו "כל המוציא שכבת זרעו כאילו שופך דמים... וכאילו עובד עבודה זרה". שופך דמים, מפני שהוא משחית זרע שאמור להוסיף חיים בעולם. עובד עבודה זרה, מפני שבמקום להרבות אהבה בין איש לאישתו הרי הוא מטה את יצר החיים לתאוותו.

ההלכה מתייחסת לשופך זרעו לבטלה בחומרה וכותבת באופן מפורש
בשולחן ערוך אבן העזר סימן כ”ג: “אסור להוציא שכבת זרע לבטלה. ועוון זה חמור מכל עברות שבתורה. אלו שמנאפים ביד ומוציאים שכבת זרע, לא די להם שאיסור גדול הוא, אלא שהעושה זה בנידוי הוא יושב ועליהם נאמר: “ידיכם דמים מלאו” וכאילו הרג הנפש”.

 

המשחית זרעו לבטלה- לא יזכה לראות פני השכינה

בזוהר הקדוש הפליגו אף יותר בחומרת העוון, וכתבו כי כל החוטא לא יזכה לראות את פני השכינה בגן עדן, כיוון שהוא דומה רח”ל לאדם שהרג את בניו ממש!

עוון זה בכוחו לעכב לאדם את המזל, הבריאות, זרע של קיימא, נשיאת חן, שמחה וכל מה שאדם צריך בזה העולם. כל זמן שאדם לא תיקן את העוון החמור, הולך מדחי אל דחי ואין לו מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא.
מדוע עוון זה הוא כה חמור?
הסיבה לכך היא מפני שהזרע הוא תמצית החיים, ממנו מיועדות להווצר נשמות חדשות, קדושות וטהורות, יהודים עם חיים שלמים שיפעלו בעולם הזה.
מלבד הפגיעה בעצמו, האדם המשחית זרעו פוגם בכל העולמות והנשמות התלויות בו. כל היהודים הקדושים והטהורים שהיו אמורים להיוולד ממנו נפגמים בשורשם.
פגם זה, כפי שמובא בספרים, הוא הוא השורש לחורבן בית המקדש ולגירוש ישראל מארצם! לא פחות.

כיצד מתבצע התיקון לעוון?

פרט לחזרה בתשובה שלמה, וידוי וקבלה לעתיד לא לבצע פגם זה בשנית,
מומלץ לבצע את התיקון המבוסס על הספר לשון חכמים. הבבא סאלי והרב כדורי הקדוש זכותם תגן עלינו, המליצו לכל מי שעבר על עוון זרע לבטלה לבצע אותו:

התיקון מורכב מקול, צום וממון:

צום- תענית לילה ויום כמו יום הכיפורים, למשך ארבעה ימים: שני חמישי שני חמישי. חלק זה בתיקון הוא החשוב ביותר, ומסוגל לפעול ישועות רבות עבור האדם.
כדי לתקן את כל הנשמות של הילדים שנרצחו וירדו לאן שירדו, וכדי שיגיעו למנוחה ולנחלה יש להתענות בדיוק כמו ביוהכ”פ למשך 4 ימים.
מי שקשה עליו להתענות עליו 4 ימים, יכול להעזר באברך שיתענה עבורו.
קול– יש להתפלל וללמוד על פי סדר הלימוד: תורה נביאים כתובים, שישה סדרי משנה וכל הזוהר הקדוש. כל אדם ילמד ויתפלל לפי מה שידו מגעת. אדם שקשה עליו הלימוד, יכול לבקש מאברך שיבצע את כל סדר הלימוד עבורו.

ממון- סדר פדיון הצדקה הוא 1512 ₪, במקום 84 תעניות שהאדם היה אמור להתענות.
יהודי רגיל אינו יכול להתענות כל כך הרבה ימים, ולכן תיקנו חכמים לתת צדקה בסכום של 1512 ₪ שהם 84*18.
על אדם שמעוניין שאברך יתענה וילמד עבורו יש להוסיף לסכום זה 2000 ₪ (500  ₪ לכל יום * 4 ימים).

יה”ר שנזכה לתקן את נפשנו ונשמתנו, ובכך נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.

לשם התאמת התיקון לאדם, יש לתאם שיחה טלפונית או לפנות באמצעות טופס צור קשר

לשם התאמת התיקון לאדם, יש לתאם שיחה טלפונית או לפנות באמצעות טופס צור קשר