תיקון עוון משכב זכור

עוון משכב זכור הוא אחד העוונות החמורים ביותר המצויים בתורה. התורה אוסרת כליל על קיום יחסים בין גברים- איסור זה נחשב כחלק מאיסורי עריות, ולכן הוא חמור כל כך.

וכך כתבו חז”ל במסכת בבא בתרא:

משל לאדם שנפל לבור עמוק, והיה זועק לעזרת אנשים.
באותה שעה הלך אדם אחר ליד הבור, ושמע את זעקותיו של האדם התקוע, וכשראה את אותו אדם למטה בבור, הושיט לו יד לעזרה.
באותו רגע, החל אותו אדם שלמעלה לזעוק לעברו בכעס:
“לאן אתה הולך, שים לב בפעם הבאה!”, השפיל אותו וזרק עליו אבנים.

כולנו מסכימים שאותו אדם הוא אינו רגיש כלל וכלל וחסר דרך ארץ. והנמשל רלוונטי לתיקון העוון:
רבים מבני דורנו חטאו בעוונות חמורים ביותר דוגמת משכב זכור. האם נשפיל אותם ונזרוק עליהם אבנים?
אותם אנשים בדרך כלל רוצים לתקן, אך הם שקועים בתאוותם. אנו במוסדות מנחם ציון מסייעים ככל יכולתנו ליהודים כאלו לשוב בתשובה, כיוון שימינו של הקב”ה פשוטה לקבל שבים.

היכן מוזכר העוון בתורה?

עוון משכב זכור מובא בספר ויקרא, פרק י”ח:

“ואת זכר לא תשכב, משכבי אישה: תועבה היא”
וכן נכתב בפרק כ’ : “ואיש, אשר ישכב זכר משכבי אישה- תועבה עשו שניהם”.

מסביר בר קפרא את המילים “תועבה היא” בנדרים נא, ע”א:

“מאי תועבה…תועה אתה בה. ופירש שם הר”ן וז”ל: “מאי תועבה – דכתיב גבי משכב זכור:תועה אתה בה – שמניח משכבי אשה והולך אצל זכר”.

עונשם של שני הגברים שקיימו את המשכב, מפורש בספר ויקרא כ’:

“שניהם מות יומתו דמיהם בם”

העונש על העובר איסור זה במזיד בפני שני עדים הוא מיתת בית דין בסקילה, והעובר בשוגג חייב חטאת.

כיצד מתקנים את עוון משכב זכור?

נסביר את עניין התיקון על פי דברי הזוהר הקדוש, ועל פי דברי רבי שמעון בר יוחאי:

אין עברה בכל התורה שמחריבה והורסת בעולמות העליונים כמו משכב זכור.
עברה זו עלולה לסגור את המזל ולפגום בעניין הבריאות, בזוגיות, בשמחת חיים של האדם ובפרנסה רח”ל. עוון משכב זכור יכול “לרדוף” את האדם, אף אם יעברו שנים רבות בעולם הזה ובעולם הבא- הנשמה הולכת מדחי לדחי בכף הקלע וגם הדין בחיבוט הקבר קשה מאוד.

וכך מובא בזוהר הקדוש עניין התיקון:

צום– לילה ויום, בדומה לצום יום הכיפורים, לילה ויום תענית שמסייע להנצל מעוון כרת.

קול (סדר תפילות ולימוד) – צריך ללבוש באותו היום שק על הגוף, לאות צער, ואומר “לשם ייחוד קודשא בריך הוא”
וכן יקח קרח ויעביר על כפות ידיו, ובסוף התיקון, נכוון אותו לאמירת פסוקים מסוימים מסביב לתיבה בבית הכנסת.

וכן צריך לשחוט תרנגול כפרה, והתרנגול יכנס לשחיטה והאדם יכנס לחיים טובים ולשלום.
האברכים של כולל מנחם ציון יהיו השליחים גם במצוות כיסוי הדם, וברכת “ברוך אתה ה’ על כיסוי דם דעפר”- זה חלק מהתיקון.
בנוסף, כדי להשלים את כפרתו, יש לקרוא רל”ג מזמורי תהילים, לומר וידוי ואת סדר התפילות ששייכות לעניין משכב זכור.

ממון- אדם שפגם ונכשל אמור להתענות ול”ג ימים 233 ימים רצופים.

כיוון שאדם לא יכול להתענות כל כך הרבה, הוא פודה זאת בכסף, בצדקה.
מכפילים 233 (רל”ג) ימים * 18 (סכום ארוחה לעני ביום אחד)

233*18 = 4194 ₪ זה הסכום שיש להעניק לצדקה להשלמת התיקון, יחד עם2 728 ₪ שזה המשך הפדיון.

ו”במידה שאדם מודד, מודדין לו” – אדם שיקבל על עצמו את סדר התיקון במלואו יחד עם תשובה שלמה, יגרום לכך שירחמו עליו מן השמיים ויצילו אותו מתוצאות החטא.

לשם התאמת התיקון לאדם, יש לתאם שיחה טלפונית או לפנות באמצעות טופס צור קשר

לשם התאמת התיקון לאדם, יש לתאם שיחה טלפונית או לפנות באמצעות טופס צור קשר