תיקון עוון גויה

איסור גויה הוא אחד מהעבירות החמורות ביותר המוזכרות בתורה הקדושה. אישה שנבעלה לגוי גוי או איש שנבעל לגויה, עלולים לסבול מייסורים קשים הן בעולם הזה והן בעולם הבא. בכוחה של העבירה לסגור לאדם לגמרי את המזל, ולהביא למחלות, עוני, חרדות וכל מיני מרעין בישין רח"ל.

האסונות הגדולים ביותר שעבר העם היהודי החלו מאיסור זה ומעניין ההתבוללות עם אומות העולם.
בתורה נכתב באופן מפורש “ואבדיל אתכם להיות לי לעם”- הקב”ה הבדילנו משאר אומות העולם, בבחינת קודש לה’.

איסור חתונה עם גויה

בתורה הקדושה בספר דברים פרק ז’ פסוק ג’ מובאים פרטי האיסור:

“ולא תתחתן בם בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך כי יסיר את בנך מאחרי ועבדו אלוקים אחרים וחרה אף ה’ בכם והשמידך מהר”.

הרמב”ם מפרש שהתורה מזהירה את היהודי לא לבוא על גויה, כיוון שאיסור זה יביא אותו לבסוף לרצון להתחתן איתה.
בנוסף, מצינו בתורה עד כמה חמור העוון בפרשת בלק.
בלעם הרשע ניסה לקלל את עמ”י, אך במקום קללות יצא מברך, כידוע. בלק אומר כנגדו: הלו השכרתי אותך לקלל ומדוע אתה מברך?
ענה לו בלעם- אתן לך עצה “אלוקיהם של ישראל שונא זימה, העמד להם זונות בשוק ותראה איך הם נחרבים…
ואומרים חכמינו ז”ל אמר רבי לוי בוא וראה כמה קשה עונשם של עריות יותר מחטא העגל, שבחטא העגל מתו שלש אלף, ואילו בחטא בנות מואב מתו עשרים וארבע אלף איש, ללמדך כמה קשה וחמור בעיני הבורא חטא של בנות מואב ואיסור גויה”.

עוון איסור גויה על פי הקבלה

כדי להבין עד כמה חמור החטא ומהן השלכותיו, ניתן להתבונן בכתבי האר”י הקדוש בשער רוח הקודש. וכך נכתב שם:
“השוכב עם גויה, אומר רבי חיים ויטאל לא קיבלתי ממורי ז”ל מספר התעניות רק קיבלתי ממנו שחוזר בגלגול של כלב{אם לא עשה תשובה}”.
את רוב העבירות ניתן לתקן באמצעות מספר תעניות, ואילו העוון של גויה חמור יותר שכמעט שום תענית לא תועיל לו.

מהי העצה למעשה?

דבר אחד צריך לדעת ולהפנים, לאחר שקראתם את כל הנאמר, כי עוון גויה חמור יותר, ולכן היו בבחינת “חכם רואה את הנולד” ועשו מאמץ לתקן את העברה.
התיקון לעוון גויה מבוסס על חזרה בתשובה שלימה, ועל סדר תיקונים של בעל הבן איש חי והאר”י הקדוש המבוסס על:
קול, צום וממון.

קול- סדר לימוד מיוחד לתיקון העוון הכולל לימוד תורה, שישה סדרי משנה וזוהר.
מי שקשה עליו הלימוד, יעניק 500 ₪ לאברך שילמד במקומו.
אצלנו במוסדות מנחם ציון, נוכל לסייע עם אברך שיהיה השליח שלכם לסדר הלימודים, ובנוסף יעשה סדר של וידויים עם תפילות ייחודיות לתיקון החטא.
צום (תענית)- לילה ויום. מניין אברכים יתגייסו בצום לאורך כל היום לתיקון העוון.
ממון- סדר פדיון הצדקה 216*18 = 3888
אדם שבא על גויה, היה צריך מן הדין להתענות 216 ימים. כיוון שאין אדם שמסוגל להתענות כל כך הרבה ימים,עליו לפדות את נפשו בכסף ולהעניק חיים (מזון) לעניים.
ויהי רצון שהקב”ה יערה על כולנו טהרה ממרום כמו שנאמר: “וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתים”.

לשם התאמת התיקון לאדם, יש לתאם שיחה טלפונית או לפנות באמצעות טופס צור קשר

לשם התאמת התיקון לאדם, יש לתאם שיחה טלפונית או לפנות באמצעות טופס צור קשר