תיקון לעוון אשת איש

אחד מהעוונות החמורים ביותר בתורה הקדושה הוא עוון אשת איש, כלומר או אישה שבאה על איש או להפך- איש שבא על אישה שאינה אישתו.

למדים את איסור אשת איש מן התורה, בספר ויקרא, פרשת קדושים פרק כ’ פסוק כ’:

“ואיש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו מות יומת הנואף והנואפת”.
וכתב רש”י הקדוש
על הפסוק: “כל מיתה שכתוב בתורה רק “מיתה” ולא מפורט איזה סוג של מיתה הכוונה למיתה בחנק”.

הגמרא מוסיפה:

הגמ’ במסכת כתובות, סוטה ומקומות נוספים מזכירה גם היא את העוון: “אמר רב יוסף: מיום שנחרב בית המקדש אף על פי שבטלו מיתות בית דין, {דהיינו כשהיה בית המקדש קיים והיו שם סנהדרין גדולה שעל ידי זה אפשר להרוג ולהעניש כל אחד ואחד לפי מה שנתחייב אם בסקילה או שריפה או הרג או חנק, אבל כיוון שנחרב בית המקדש בטלו} מכל מקום דוגמתן של ארבע מיתות בית דין לא בטלו.

כלומר מי שנתחייב סקילה או שנופל מן גג ביתו או שאריה דורס אותו וציפורניו של האריה זה כעין סקילה , מי שנתחייב חנק או שטובע בים בנהר או שמת בחולי של גרון שנחנק ממנו,
מי שנתחייב שריפה או נחש מכיש אותו שהערש שלו כמו שריפה או שנופל בדליקה {שריפה}, ומי שנתחייב הריגה או שנמסר למלכות שמיתתם בסייף או שליסטים באים עליו.

הלכה למעשה כתב הרמב”ם בהלכות איסור ביאה:

הא למדת שבאשת איש יש שלש מיתות, יש אשת איש שהיא בחנק ויש אשת איש שהיא בשריפה ויש אשת איש שהיא בסקילה!

ועדיין, יש תקווה לאחריתו של החוטא, שכבר הורונו חז”ל: שאין לך דבר העומד בפני התשובה, וזה כולל אפילו עוון אשת איש.

כיצד ניתן לתקן את העוון?

ראשית כל נבהיר כי התיקון מסייע לתקן בעולמות העליונים את כל מה שנחרב, כל הקלקול שנגרם כתוצאה מן המעשה: קלקול בזוגיות, בריאות, שמחת חיים, זרע של קיימא, נשיאת חן, פרנסה וטובות נוספות הנמנעות מן האיש או האישה.
בנוסף, עוון זה כה חמור, עד כי הוא מסוגל לכרות את האדם מחיי עולם הבא ח”ו אם לא יעשה את התיקון כהלכתו.

התיקון שאנו מבצעים במוסדות מנחם ציון מועיל אפילו לכמה פעמים, כלומר אין צורך לבצע את התיקון על כל פעם שחטא, אלא תיקון אחד מספיק לכל הפעמים כולן.

התיקון מבוסס סדר תיקונים של בעל הבן איש חי והאר”י הקדוש המבוסס על:
קול, צום וממון.

קול– סדר לימוד מיוחד לתיקון העוון הכולל לימוד תורה, שישה סדרי משנה וזוהר.
מי שקשה עליו הלימוד, יעניק 500 ₪ לאברך שילמד במקומו.
אצלנו במוסדות מנחם ציון, נוכל לסייע עם אברך שיהיה השליח שלכם לסדר הלימודים, ובנוסף יעשה סדר של וידויים עם תפילות ייחודיות לתיקון החטא.
צום (תענית)- לילה ויום. מניין אברכים יתגייסו בצום לאורך כל היום לתיקון העוון.

ממון- סדר פדיון הצדקה 325*18 = 5850
אדם שבא על אשת איש, היה צריך מן הדין להתענות 325 ימים. כיוון שאין אדם שמסוגל להתענות כל כך הרבה ימים,עליו לפדות את נפשו בכסף ולהעניק חיים (מזון) לעניים.

הזוהר הקדוש אומר שלא עושה את התיקון, חייו אין חיים, ועלול לחזור בגלגול, ולכן יעשה כל מאמץ להטהר “והבא להטהר מסייעין בידו”

לשם התאמת התיקון לאדם, יש לתאם שיחה טלפונית או לפנות באמצעות טופס צור קשר

לשם התאמת התיקון לאדם, יש לתאם שיחה טלפונית או לפנות באמצעות טופס צור קשר